แนะนำการทำหนังสือเดินทาง Passport

สวัสดีเพื่อน ๆ ที่สนใจเดินทางไปเที่ยวประเทศมาเลเซีย  ซึ่งสิ่งแรกที่ท่านต้องเตรียมตัว คือ หนังสือเดินทาง ( Passport )  สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว กรุณาเช็ควันหมดอายุ เพราะ หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ  จึงจะสามารถใช้เดินทางเข้ามาเลเซียได้

แต่หากหนังสือเดินทางของท่านเหลืออายุน้อยกว่า 6 เดือนในวันเดินทางเข้ามาเลเซีย  ท่านก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้ ดังนั้นท่านต้องไปดำเนินการต่ออายุหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย

สำหรับท่านยังไม่มีหนังสือเดินทาง ( Passport ) ให้ท่านไปติดต่อทำหนังสือเดินที่หน่วยงานใกล้บ้าน  ซึ่งมีข้นตอนการทำหนังสือเดินทางดังนี้

วิธีการยื่นทำ Passport

  1. รับบัตรคิว
  2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
  3. วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้าย และนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
  4. แจ้งความประสงค์ หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์ (จะมีค่าส่ง 40 บาท)
  5. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (พร้อมด้วยค่าส่งไปรษณีย์ หากต้องการให้จัดส่ง)
  6. รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มตามวันที่

ท่านที่รับ Passport ทางไปรษณีย์ท่านจะได้รับเล่มประมาณ 5-7 วัน ดังนั้นท่านควรไปติดต่อทำหนังสือเดินทางก่อนวันเดินทางประมาณ 10 -15 วัน ก่อนถึงวันเดินทางไปมาเลเซีย แต่หากรู้กำหนดการล่วงหน้าท่านควรรีบไปทำหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย ก่อนวันเดินทางจริง