โรคโควิด 19 ระบาดรุนแรง ประเทศไทย-มาเลเซีย ปิดด่านพรมแดน

สวัสดีเพื่อน นักเดินทางทั้งหลาย ในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2563 เนื่องจากโรคโควิค 19 มีการระบาดอย่างรุนแรง ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากการเดินทาง หลาย ๆ ประเทศจึงได้ออกมาตรการปิดด่านพรมแดนเพื่อควบคุมการเดินทาง และการแพร่เชื้อให้อยู่ในพื้นที่จำกัด

ประเทศไทยมีการควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด 19 อย่างเข้มงวด มีการปิดด่านพรมแดนทั่วประเทศ ห้ามบุคคลทั่วไปเดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ ดังนั้นนักท่องเที่ยวทุกท่านจึงไม่สามารถเดินทางเข้า-ออก ประเทศมาเลเซียได้ ในช่วงที่มีการประกาศปิดด่านพรมแดน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19

ดังนั้น จองตั๋วรถไฟมาเลเซีย.com จึงขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ และป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ไปในที่ชุมชน และล้างมือด้วยเจลล้างมือทุกครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เราอาจจะไปสัมผัสในขณะเดินทาง

หากท่านไม่มีความจำเป็นใด ๆ ไม่ควรออกจากบ้านในขณะนี้ จะดีที่สุด

ด้วยความห่วงใย

จองตั๋วรถไฟมาเลเซีย.com