ไปมาเลเซียใช้เอกสารอะไรบ้าง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวประเทศมาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่สามารถเดินทางไปเที่ยวได้อย่างง่ายดาย และมีการเดินทางที่เชื่อมต่อการเดินทางด้วยกันในปัจจุบัน ซึ่งประเทศมาเลเซียมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสงขลา ดังนั้นท่านจึงสามารถเดินทางไปมาเลเซีย ได้ 3 วิธี คือ เครื่องบิน รถยนต์ และรถไฟ

การเดินทางเข้ามาเลเซียท่านต้องมีหนังสือเดินทาง ( Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน ก่อนครบวันหมดอายุ

เพื่อใช้แสดงในขั้นตอนการผ่านด่านพรหมแดน ทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งในการเดินทางเข้ามาเลเซียแต่ละครั้งท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในมาเลเซียได้ไม่เกิน 30 วัน

ด่านพรหมแดนที่สามารถเดินทางจากกจังหวัดสงขลาเข้ามาเลเซียได้ ปัจจุบันมีอยู่ 3 ด่านคือ

  1. ด่านนอก อ. สะเดา / รองรับการเดินทางด้วยรถยนต์
  2. ด่านปาดังเบเซาร์ อ.สะเดา / รองรับการเดินทางด้วยรถยนต์และรถไฟ
  3. ด่านประกอบ อ.นาทวี / รองรับการเดินทางด้วยรถยนต์

ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟเข้ามาเลเซีย ท่านต้องเดินทางผ่านด่านปาดังเบซาร์ และทำเรื่องผ่านแดนที่ด่านแห่งนี้