รู้จักประเทศมาเลเซีย

สวัสดีเพื่อน นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำให้เพื่อน ๆ ได้ทำความรู้จักกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่เพื่อน ๆ กำลังจะนั่งรถไฟเพื่อเดินทางไปเที่ยว ดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักประเทศมาเลเซีย พอสังเขป

ประเทศมาเลเซีย มีอาณาเขตติดต่อกับภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย โดยมีจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ ที่มีพรหมแดนติดต่อกับมาเลเซีย คือ สงขลา ยะลา สตูล และ นราธิวาส ดังนั้นการเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย จึงสามารถเดินทางได้ด้วยทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน

มาเลเซียมีเมืองหลวง ชื่อ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซียเป็นประเทศทีมีผู้คนอาศัยอยู่หลายเชื้อชาติ ได้แก่ ชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายู เชื่อสายจีน เชื่อสายอินเดีย เป็นต้น โดยกำหนดให้ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาประจำชาติ

ชาวมาเลเซีย ใช้ภาษามลายูท้องถิ่นในการพูดคุย และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยได้อย่างดี

ปัจจุบันเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมาเลเซีย ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง อิโปร์ เป็นต้น ดังนั้นท่านที่เดินทางเข้าไปเที่ยวมาเลเซีย ควรเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพราะมาเลเซียมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายให้คุณเดินทางไปสัมผัส ซึ่งปัจจุบันการเดินทางในประเทศมาเลเซียมีความสะดวก การคมนาคมเชื่อมโยงเชื่อมต่อกัน การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถสาธารณะมีความสะดวกมาก ทำให้ปัจจุบันนี้มาเลเซียเป็นจุดหมายของการเดินทางจำนวนมากอีกประเทศหนึ่ง